• lintaserath@gmail.com

พันธมิตรที่แท้จริงของคุณในความเป็นเลิศ

บริษัท ลินตัส อีร่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ในประเทศไทยและสำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการด้านการส่งออกมากกว่า 15-20 ปี มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียโดยให้ความรู้ถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะขายพืชผลทางการเกษตรได้ในราคายุติธรรมโดยบริษัทฯจะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาซื้อขายตามตลาดของท้องถิ่นนั้นๆ

สำนักงานทั้งประเทศในไทยและประเทศอินโดนีเซียช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในสินค้าประเภทเดียวกัน ทำให้สินค้าเกษตรของเราส่งออกไปทั่วโลก

เกียวกับเราลินตัส อีร่า

บริษัท ลินตัส อีร่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ในประเทศไทยและสำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการด้านการส่งออกมากกว่า 15-20 ปี มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียโดยให้ความรู้ถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะขายพืชผลทางการเกษตรได้ในราคายุติธรรมโดยบริษัทฯจะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาซื้อขายตามตลาดของท้องถิ่นนั้นๆ

ขอข้อมูลทันที